Nomos

Poza granicami. Płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych

Katarzyna Leszczyńska, Sylwia Urbańska, Katarzyna Zielińska

Co się dzieje w polskich organizacjach Kościoła rzymskokatolickiego poza granicami kraju? Organizacje te muszą działać w społeczeństwach pluralistycznych i wielokulturowych, o znacznym stopniu sekularyzacji, w których o wiele bardziej powszechne niż w Polsce są idee równości płci i emancypacji. Czy otwierają się na nowe egalitarne wzory, czy też konserwatywnie okopują i zamykają?

Książka „Ponad granicami…” to próba zrozumienia, w jaki sposób, kto i dlaczego zmienia wzory płciowe w organizacjach Polskich Misji Katolickich w Anglii, Belgii i Szwecji. Autorki analizują praktyki, które służą podtrzymywaniu, gruntowaniu tradycyjnych podziałów płciowych, jak i różne subwersywne akty oporu migrantek i migrantów, które modyfikują segregację płciową, a nawet ją podważają. Pokazują również, że w sytuacji migracji, kiedy różnica płciowa zostaje wyeksponowana i tym bardziej palące staje się jej ponowne zdefiniowanie, rosną w siłę męskie religijne mobilizacje. Książka podsumowuje badania terenowe z lat 2016–2018, w trakcie których Autorki rozmawiały z wieloma świeckimi i konsekrowanymi działaczkami i działaczami PMK w Anglii, Belgii i Szwecji.

 

Katarzyna Leszczyńska jest socjolożką, profesorką na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Interesuje się socjologią płci, organizacji i religii oraz socjolingwistyką.  Kierowała projektami badawczymi wspieranymi przez NCN, poświęconymi m.in. relacjom między płcią, organizacjami religijnymi a kontekstem kulturowym, polskim i migracyjnym. Autorka książek, m.in.  Płeć w instytucje uwikłana  (2016), Cztery wizje Europy. Analiza wypowiedzi Jana Pawła II i duchownych Kościoła w rzymskokatolickiego w Polsce (2009), współredaktorka prac zbiorowych, np. Kobiety i religie (2006). Autorka i współautorka wielu artykułów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach („Journal of Contemporary Religion”, „Polish Sociological Review”, „Studia Socjologiczne”, „Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies”).

 

Sylwia Urbańska jest adiunktką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bada przemiany rodzin, macierzyństwa i wzorców płci w procesach migracji oraz w społecznościach wiejskich. Autorka książki Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010 (2015) oraz współautorka pracy Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie, metody, zjawiska(2012). Jej teksty naukowe ukazały się m.in. w czaso-pismach „Central and East European Migration Review”, „Qualitative Sociology Review”, „Lud”, „Stan Rzeczy” oraz w antologiach: Pożegnanie z Matką Polką. Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce (2012) i Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo  i  polityka (2015). Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Działa w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, Komisji ds. Migrantów RPO i Polskim Towarzystwie Genderowym.

 

Katarzyna Zielińska jest profesorką w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada związki pomiędzy religią a polityką, religią a płcią społeczno-kulturową oraz religią a tożsamościami zbiorowymi, szczególnie w Europie Środkowowschodniej. Jest autorką wielu artykułów publikowanych  w  krajowych  i  międzynarodowych czasopismach  (m.in. „Studia  Socjologiczne”,  „Lud”, „East European Politics and Societes” i „Religion, State and Society”) i dwóch książek: Spory wokół sekularyzacji(2009) oraz W walce o hegemonię? Religia w polskiej sferze publicznej na przykładzie debat sejmowych (2018). Jest również współredaktorką kilku publikacji, np. Opór i dominacja. Antologia tekstów (2019) z Agnieszką Pasieką, oraz CollectiveIdentity and Democracyin  theEnlarging Europe (2012) ze Zdzisławem Machem i Magdaleną Górą. Aktywnie działa w International Study of Religion in Eastern and Central Europe Associacion oraz w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.

10.00 

94 w magazynie