Nomos

Prosimy Autorów o składanie w wydawnictwie komputerowego wydruku tekstu oraz jego wersji elektronicznej (CD).

Wymagamy od Autorów, aby składane u nas teksty nie były wcześniej publikowane.

Wersja elektroniczna powinna być tożsama z wydrukiem. Jeżeli tekst zawiera nietypowe czcionki, które nie występują w standardowej instalacji MS-Windows, należy je dołączyć na odrębnym nośniku elektronicznym (CD).

Wskazówki dotyczące przygotowania materiałów

Tekst

 1. Papier formatu A4
 2. Interlinia 1,5 wiersza
 3. Lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm
 4. Plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc
 5. Krój pisma Times New Roman, rozmiar 12 punktów
 6. Wydruk jednostronny
 7. Ujednolicona i ciągła numeracja stron
 8. Ujednolicone przypisy i zapis bibliograficzny (według wskazówek zamieszczonych niżej)

Układ maszynopisu

 1. Strona tytułowa
 2. Spis treści
 3. Wykazy skrótów
 4. Wstęp/wprowadzenie
 5. Tekst główny (z przypisami)
 6. Aneksy
 7. Bibliografia
 8. Indeksy (rzeczowy, osobowy)
 9. Wykaz ilustracji, tabel, rycin, diagramów itd.
 10. Streszczenie w języku polskim oraz streszczenie w języku angielskim (tożsame z wersją polską) – objętość ok. 3 stron
 11. Informacja o autorze (krótka notka biograficzna zawierająca: imię i nazwisko, tytuły naukowe i zawodowe, afiliacja, praca, zainteresowania, najważniejsze publikacje)
 12. Tekst na ostatnią stronę okładki, podkreślający atrakcyjność książki – dwa wybrane fragmenty recenzji wydawniczych, fragment książki (wstępu, zakończenia) lub specjalnie przygotowany tekst (nie więcej niż 1 str.) 
 13. Fotografia autora – mile widziane zdjęcia sytuacyjne (nielegitymacyjne).

Materiał ilustracyjny

 1. Rysunki i ryciny należy przygotować w postaci odrębnych plików z podaniem nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze), w programie graficznym CorelDraw (lub innym) w formacie *.TIF, *.JPG lub EPS
 2. Skanowane fotografie kolorowe – rozdzielczość minimum 300 dpi; fotografie czarno-białe – rozdzielczość 600 dpi; rysunki czarno-białe (liniowe) – rozdzielczość 1200 dpi
 3. Autor może dostarczyć oryginały fotografii i rysunków precyzyjnie wykonanych na kalce lub papierze
 4. W tekście (maszynopisie) należy zaznaczyć miejsce, w którym ma zostać zamieszczona dana ilustracja (z podpisem), wykres, tabela itd.

Informacja dla redaktorów prac zbiorowych

Składając w wydawnictwie wydruk z elektroniczną wersją wszystkich tekstów zbioru, należy dołączyć listę autorów zamieszczonych tekstów oraz ich adresów kontaktowych (e-mail, adres instytucji, z którą autor jest związany, adres do korespondencji), a także afiliacji.


Prawa autorskie

Wszelkie fragmenty tekstów, ilustracje, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie ich w książce będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich.


Cytaty w tekście

Cytaty w tekście (do trzech wierszy) powinny znajdować się w cudzysłowie i być opatrzone informacją bibliograficzną (przypis bibliograficzny wewnątrztekstowy, według wzoru zamieszczonego poniżej). Cytaty dłuższe (powyżej trzech wierszy) należy wyróżnić z tekstu przez zmniejszenie czcionki (10 punktów), oraz zapisać w bloczku z zachowaniem odpowiednich odstępów (pusty wiersz przed i po cytacie).
Wyróżnienia w cytowanym tekście, wprowadzone przez Autora, powinny być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym: [podkreślenia – J.K.]. Stosujemy wyróżnienie poprzez rozspacjowanie albo wytłuszczenie (druk półgruby).

 

Autorskie przypisy uzupełniające (tekstowe)

Liczba wskazująca miejsce autorskiego przypisu uzupełniającego na stronie powinna być podniesiona (indeks górny), zmniejszona w stosunku do tekstu, i umieszczona przed kropką kończącą zdanie. Przypisy uzupełniające i wyjaśniające tekst podstawowy należy zapisać na dole strony, na której występują, z użyciem czcionki 10 punktów i interlinii 1.0.

 

Przypisy bibliograficzne wewnątrztekstowe (tzw. „harwardzkie”)

Są to przypisy o czysto bibliograficznym charakterze, odsyłające do jednolitej bibliografii na końcu książki. Przypisy bibliograficzne w tekście wpisujemy w nawiasach, podając nazwisko autora, datę wydania książki i stronę(y) cytowanego tekstu (oddzielone dwukropkiem). − Książka jednego autora:
(Słupecki 2003: 117).
− Książka dwóch lub wielu autorów:
(Stark i Bainbridge 2000: 117-165)
(Piwowarski i in. 2000: 111).
− Powoływanie się na prace kilku autorów w jednym wewnątrztekstowym przypisie bibliograficznym:
(Babiński 2003: 17-55; Slany 2006: 13-22)
(Wierciński 2001, 2004).

 

Opis bibliograficzny

Bibliografia musi zawierać pełny opis bibliograficzny: nazwisko i imię każdego autora i redaktora książki zbiorowej (o ile taki zbiór jest osobną pozycją bibliograficzną), pełny tytuł pracy, miejsce wydania i nazwę wydawcy. W przypadku rozdziałów w pracach zbiorowych lub artykułów w czasopismach, podajemy także strony rozdziału czy artykułu. Przy przekładach podajemy imię i nazwisko tłumacza. Tytuły książek (tekstów) zapisujemy kursywą, tytuł czasopisma czcionką prostą, w cudzysłowie.

Bibliografia – przykładowe opisy

− Książka jednego autora:
Słupecki Leszek, 2006, Mitologia skandynawska w epoce Wikingów, Kraków: ZW Nomos.

− Książka wielu autorów:
Stark Rodney i William S. Bainbridge, 2000, Teoria religii, przeł. Tomasz Kunz, Kraków: ZW Nomos.

− Tekst z antologii lub pracy zbiorowej:
Woroniecka Grażyna, 2007, Medialne obrazy religii a globalizacja kulturowa, [w:] Maria Libiszowska-Żółtkowska (red.), Religia i religijność w warunkach globalizacji, Kraków: ZW Nomos, s. 394-404.

− Artykuł w czasopiśmie naukowym (także w tygodniku opinii czy w gazecie):
Doktór Tadeusz, 2007, Pluralizm religijny: New Age i fundamentalizm, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” nr 59/60, s. 37-54.

− Antologie i wybory tekstów:
Flis Mariola (red.), 2004, Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia z antropologii społecznej, Kraków: ZW Nomos.

− Dwie publikacje jednego autora, pochodzące z tego samego roku:
Nowicka Ewa, 2008a, Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny, Kraków: ZW Nomos.
Nowicka Ewa, 2008b, Tradycja i nowoczesność. Przekaz kulturowy a system oświaty we współczesnej Mongolii, [w:] Maria Szmeja (red.), Etniczność – o przemianach społeczeństw narodowych, Kraków: ZW Nomos.

 

Źródła internetowe

Gdy tekst ze źródła internetowego posiada autora i tytuł, umieszczamy go w bibliografii pod nazwiskiem autora. Jeśli tekst ma datę, podajemy ją po nazwisku i imieniu autora, a jeżeli nie ma daty, wówczas wpisujemy rok odczytania. Za adresem internetowym umieszczamy datę odczytania w nawiasach kwadratowych. Przykładowo, tekst Jana Nowaka z roku 1998 zapisujemy:
− jako przypis wewnątrztekstowy:
(Nowak 1989).

− w bibliografii:
Nowak Jan, 1998, Co nowego w polskiej historiografii, dostępny w: http//www.gazetawyborcza.pl/wydawnictwa_naukowe [pobrano 12.07.2008]

Gdy odwołujemy się w tekście do informacji na stronie internetowej bez autora, tytułu i daty, wówczas piszemy:
(por. http//www.gazetawyborcza/wydawnictwa_naukowe [pobrano 12.07.2008])

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *