Nomos

Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie

Krystyna Slany

Celem pracy jest analiza alternatywnych form małżeństwa i rodziny na przykładzie zjawiska kohabitacji. […] Analiza danych empirycznych przeprowadzona jest w czterech obszernych i niezwykle aktualnych grupach problemów związanych z funkcjonowaniem dzisiejszych „nowoczesnych” i „ponowoczesnych” społeczeństw, a mianowicie: 1) w problematyce zmiany dotychczasowej roli i pozycji społecznej kobiety, 2) w kontestowaniu tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny, a przede wszystkim ich instytucjonalnego kształtu, 3) w pojawieniu się możliwości i potrzeby negocjacji ról małżeńskich, rodzinnych i zawodowych oraz jej znaczenia dla procesu „demokratyzacji” rodziny, 4) w zakresie demo-społecznych konsekwencji wyżej wspomnianych zjawisk i procesów.

Z recenzji prof. dr. hab. Lucjana Kocika

Praca stanowi pionierskie na gruncie polskim studium współcześnie występujących alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, w szczególności zaś słabo w naszym kraju zbadanej kohabitacji. Ów pionierski charakter tego studium wynika z wieloaspektowego ujęcia tematu i ukazania go nie tylko w perspektywie teoretycznej, lecz także – co zasługuje na specjalne podkreślenie – dokonania jego analizy w oparciu o dane empiryczne, pochodzące zarówno z dotychczas nie opracowanych pod tym kątem wyników ostatniego mikrospisu ludności z 1995 r. oraz z badań własnych Autorki nad postawami młodzieży studenckiej wobec kohabitacji.

Z recenzji dr Krystyny Kluzowej

26.88 

51 w magazynie