Nomos

Zakład Wydawniczy NOMOS dba o najwyższą jakość merytoryczną publikowanych prac naukowych. Dokładamy wszelkich starań do tego, by wydawane przez nas książki cechowały się wysokim poziomem, zarówno naukowym, jak i edycyjnym. W tym celu stale usprawniamy proces wydawniczy oraz kierujemy się zasadami etyki.

Każdy z naszych Autorów jest zobligowany do zagwarantowania oryginalności dzieła i poszanowania praw autorskich innych osób.

 1. Wszelkie formy plagiatu oraz autoplagiatu, o ile zostaną wykryte, są podstawą do odrzucenia pracy.
 2. W celu uniknięcia zachowania typu ghostwritting i guest authorship Autorzy zobowiązani są do podania szczegółowych informacji na temat wkładu poszczególnych osób i instytucji w powstanie utworu.
 3. Autorzy są zobowiązani do podania źródła finansowania badań i publikacji.
 4. Niedopuszczalne są także zachowania polegające na fabrykowaniu wyników badań oraz celowym podawaniu nieprawdziwych informacji.
 5. W przypadku podejrzeń o naruszenie etyki stosowane są procedury zalecane przez Comittee on Publication Ethics.
 6. Wszystkie wydawane w naszym wydawnictwie książki poddawane są rzetelnej i wnikliwej recenzji wydawniczej, przygotowywanej przez najlepszych specjalistów w danej dyscyplinie i tematyce.

Oczekiwania wobec recenzji wydawniczej:

 1. Recenzja musi mieć formę pisemną.
 2. Recenzent ocenia nowatorstwo podjętej problematyki,
 3. zakres i poprawność wykorzystania źródeł,
 4. poprawność metodologiczną (standard naukowy, obiektywizm, świadomość problemów etycznych, jakość argumentacji itd.),
 5. strukturę pracy
 6. oraz poprawność językową.
 7. Recenzja powinna kończyć się konkluzją o przyjęciu / warunkowym przyjęciu / odrzuceniu pracy.
 8. Od Recenzentów oczekujemy deklaracji o braku konfliktu interesów (konflikt interesów ma miejsce w sytuacji, gdy Recenzent i Autor pozostają w relacji poddaństwa, pokrewieństwa, posiadają wspólne publikacje, pracują w tej samej instytucji, przy projektach etc.).

Zanim utwór zostanie poddany pracom redakcyjnym, Autor po zapoznaniu się z recenzją przygotowuje pisemną na nią odpowiedź, jak również dokonuje niezbędnych poprawek w tekście utworu.

Wydawnictwo ma prawo odmówić przyjęcia do druku utworu niespełniającego podstawowych wymogów poprawności językowej lub prezentującego niski poziom merytoryczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *